سکونتگاهی برای همه

ضیافت نهم : حس مکان در فضاهای شهری

نظر به اینکه می خواهیم به طور کامل به بازشناسی حس مکان در این جستار بپردازیم و کاربست های آن را فضاهای شهری مورد تحلیل قرار دهیم ، سلسله مراتب بحث به صورت چند قسمت ارائه می گردد.

 

 .................................................................................................................

 

حس مکان در فضاهای شهری : قسمت اول


SENSE OF PLACE IN URBAN SPACE : PART ONE      

 

مهمترین مسئله در طراحی درک پیام بستر آنست.  (نوربرگ شولتز)


 

اولین شرط بحث در مورد حس مکان آشنایی کامل با واژه مکان است . هر شیئی متعلق به جایی است و هر کاری در محلی انجام می شود. اما منظور ما از مکان ، مفهوم مجرد و کلامی آن ، به معنی یک جا نیست.اشیا گوناگون و رفتارهای مختلف احتیاج به مکان های متفاوت دارند.مکان ، جا یا قسمتی از فضا است که از طریق عواملی که در آن قرار دارند صاحب هویت خاصی شده است.فضا را می توان جابجا کرد اما جابجایی مکان امکان ندارد.هر شیئی در یک مکان قرار دارد و طبعا نیازمند فضا می باشد.

در فرهنگ لغت جغرافیایی آکسفورد واژه مکان نقطه ای خاص در سطح زمین است که محلی قابل شناسایی برای موقعیتی است که ارزش های انسانی در آن شکل گرفته است.

دکتر مدنی پور ، استاد دانشگاه نیوکاسل ، مکان را بخشی از فضا و دارای بار ارزشی و معنایی می داند و آن را نتیجه بر همکنش چند مولفه بر هم تعریف می کند.

دکتر بمانیان در کتاب پدیدار شناسی مکان ، مکان را واجد خصیصه هایی می داند که به شرح زیر می باشد :

روح مکان

مکان و زمان

مکان و جامعه

ریشه در مکان

 

میدان کامپیدولیو

 

میدان کامپیدولیو  اثر میل آنژ، شاهکار تبدیل به مکان واجد ارزش از یک تپه


در پایان قسمت اول می توان این را بیان کرد خصیصه ی یک شهرساز یا معمار خوب آن است که جایی را به مکان تبدیل کند و ظرفیت پنهان آن را آشکار سازد.

 

   + محمدرضا منعام ; ۸:٥٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()