انتشار کتاب از محمدرضا شیرازی

محمدرضا شیرازی در آخرین پست خود در وبلاگش خبر از ترجمه کتابی با عنوان "روح مکان، به سوی پدیدارشناسی معماری" داده است او در مقدمه کتاب اینگونه نوشته است:

بی شک کریستین ـ نوربرگ شولتز یکی از برجسته ترین چهره های پدیدارشناسی در معماری است که تأثیری ژرف بر بسط و گسترش این گفتمان داشته است. وی معتقد است که توجه اش به وجوه کیفی نظریه ی معماری به کتاب "نیات معماری" (1963) باز می گردد که در آن بیشتر متمرکز بر روانشناسی اگون برونشویک

Egon Brunswik)) و مباحث جامعه شناختی بوده است. اما وی پس از آشنایی با کتاب "انسان و فضا" ی اوتو فردریش بولنوو(1963) و بالاخص توجه به مفهوم جاستی (دازاین) هایدگر در می یابد که پدیدارشناسی «روشی است کاملا مناسب جهت نفوذ در جهان روزمره، چراکه معماری به واقع در خدمت کلیت است، کلیتی که اصطلاح "زیست ـ جهان" متضمن آن است و از فرایند علمی دوری می گزیند» (Norberg-Schulz, 2000, p.15).

ارائه ی درکی درست و جامع از پدیدارشناسی مورد نظر نوربرگ ـ شولتز جز با مطالعه ی گسترده ی آرای او که در کتب و مقالات متعدد بیان شده اند میسر نیست. به گمان وی، پدیدارشناسی یک روش است و نه نوعی از فلسفه، راه و روشی که بر آن است تا ساختارها و معانی جهان ِ زندگی را فراچنگ آورد. پدیدارشناسی «بر آن نیست تا جایگزین علوم طبیعی گردد، بلکه جایگزین روابط و کل اصول و معیارهایی می گردد که آن علوم بیان می کنند» (Ibid., p.21). به نظر وی رویکرد علمی به "چیزها" آنها را از زمینه ی واقعی شان برمیکند و به آنان چونان اموری "سنجش پذیر" توجه دارد. وی می گوید: «پدیدارشناسی نقطه ی عزیمت خود را شعار هوسرل مبنی بر "به سوی خود چیزها" و نیز تأکید وی که علم مدرن نتوانست به فهم ما از "زیست جهان عینی" کمک کند قرار می دهد» .(Norberg-Schulz, 1985, p.16) به واقع زیست ـ جهان، جهان ِ چیزهای خصلت مند و معنادار است، و پدیدارشناسی راه و طریقی است که «رویکردش به چیزها مطابق همان طبیعتمندی ای است که از خود بروز می دهند، یعنی نه چونان موجوداتی جدا از هم، بلکه چونان تجلی های یک ذاتمندی یا طریقی از بودن که تنها در رابطه با دیگر طرق بودن قابل فهم بوده و در طی زمان مقاومت می کند، بی آنکه این ـ همانی خود را از دست بدهد» .(Norberg-Schulz, 2000, p.20)

می توایند مشخضات کتاب را در وبلاگ او در اینجا ببینید.

/ 0 نظر / 28 بازدید