همایش معماری و شهرسازی گردهمایی فرهنگ و هنر دوره‌ی قاجار

دوره‌ی قاجاریه از جهات بسیاری، از دوره‌های مهم در تاریخ معماری و شهرسازی ایران است؛ از جمله:
۱. این دوره، واسطه‌ی ما برای شناخت و فهم فرهنگ و زندگی و معماری در تاریخ ایران است؛
۲. به سبب نزدیکی زمانی از این دوره، بسیاری اسناد و منابع گوناگون نوشتاری و تصویری و آثار معماری و شهر به‌جا مانده است؛
۳. دوام و پایداری نسبی حکومت قاجاریه موجب شکوفایی کم‌نظیر کمی و کیفی در معماری و شهرسازی ایران شد؛
۴. این دوره، آکنده از تجربه‌های گوناگون برای وفق دادن الگوها و دستاوردهای فنی و ذوقی معماری تاریخی ایران با نیازهای جدید است؛
۵. بسیاری از انواع تازه‌ی بناها -مانند مهمان‌خانه، دبیرستان، تلگراف‌خانه- در این دوره پدید آمد و تجربه‌هایی نو متناسب با اندیشه‌های جدید و الگوهای تازه‌ی زندگی صورت گرفت؛
۶. در این دوره، گسترشی چشم‌گیر در فنون معماری روی داد؛
۷. در این دوره، تأسیسات زیربنایی -مانند راه و نظام‌های دفاعی و تأسیسات آبی- گسترش یافت؛
۸. در این دوره، چند شهر جدید ساخته شد و شهرهای بسیاری گسترش یافت؛
۹. فعالیت‌های گسترده‌ای برای ایجاد بناها و مجموعه‌هایی متناسب با تشیع صورت گرفت.
متأسفانه به علل گوناگون سیاسی و فرهنگی و تاریخی، چنان‌که باید درباره‌ی معماری و شهرسازی این دوره تحقیق نشده است. بدین لحاظ و به منظور گسترش و تعمیق تحقیق درباره‌ی معماری و شهرسازی این دوره، فرهنگستان هنر در صدد است همایش معماری و شهرسازی دوره‌ی قاجار را در مجموعه‌ی گردهمایی فرهنگ و هنر دوره‌ی قاجار برگزار کند.

    ریاست گروه علمی    

کامبیز حاجی‌قاسمی

  اعضای گروه علمی    

سید عبدا... انوار
زهرا اهری
سید محمد بهشتی
محسن حبیبی
شهریار عدل
مهرداد قیومی بیدهندی
سید احمد محیط طباطبایی
اسکندر مختاری طالقانی

  دبیرگروه علمی    

محمد سررشته

  محورهای پژوهشی    

الف) مطالعات تاریخی:
- آموزش معماری؛
- تاریخ معماری دوره‌ی قاجار؛
- اسناد و منابع مربوط به معماری و شهرسازی.
ب) مطالعات تطبیقی:
- تأثیر و تأثرات سرزمین‌ها و فرهنگ‌های دیگر با معماری قاجار؛
- نسبت معماری با علوم و فنون؛
- نسبت معماری و مذهب.
ج) مطالعات شهرسازی قاجار:
- نظام‌ها و شبکه‌ها و تأسیسات زیربنایی (راه، آب، دفاع)؛
- الگو و فرهنگ زندگی شهری و نسبت آن با کالبد شهر؛
- شهرهای جدید، گسترش‌های جدید در شهرها؛
- دیدگاه‌های شهرسازی؛
- عناصر و فضاهای شهری، اندام شهر، محلات، ...؛
- تغییر مفهوم و معنای فضای شهری؛
- مدیریت توسعه‌ی شهری.
د) مطالعات جامعه‌شناختی:
- نظام صنفی، اصناف و پیشه‌های معماری؛
- الگوی زندگی در بناها و نسبت آن با کالبد؛
- نسبت معماری و قدرت.
ه‍( شخصیت‌شناسی و آثار:
- بناهای جدید و بی‌سابقه؛
- هنرهای وابسته به معماری؛
- معماران و هنرمندانِ وابسته به معماری؛
- حامیان و بانیان بناها و شهرها.
و) تجزیه و تحلیل آثار:
- گرایش‌های معماری و ریشه‌های آن؛
- ویژگی‌های صوری و سبکی؛
- گسترش و دگرگونی بناهای پیشین؛
- معماری سَبُک و موقت؛
- فنون و مواد ساختمانی؛
- ابزارهای بیان و انتقال در معماری (نقشه، نمونک، ...)؛
- خیال و ذوق و ذهنیت معمارانه؛
- مرمت و حفاظت از آثار تاریخی: مفاهیم، دیدگاه‌ها، روش‌ها، نمونه‌ها.

/ 1 نظر / 31 بازدید
سعید

سلام.خسته نباشید.این همایش کی و کجاست؟